พันธกิจ

พันธกิจ (Mission) หรือภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
        1. จัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
        2. จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค รวมทั้งแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
        3. สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปะวัฒนะธรรม ประเพณีของท้องถิ่น
        4. จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ รวมทั้งตลอดจนดู แลรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น
        5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจหมู่บ้านที่ยั่งยืน
        6. ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
        7. จัดให้มีการคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
        8. มุ่งพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน การบริหารจัดการองค์กรที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพนำไปสู่การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
        9. ส่งเสริม คุ้มครองสวัสดิภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคติดต่อของประชาชนในท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)
        1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
        2. ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรพอเพียง
        3. ประชาชนทุกระดับมีการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
        4. ประชาชนมีอาชีพเสริมและรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
        5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตระหนักถึงการอนุรักษ์ ศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
        6. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสมดุล
        7. พัฒนาการเมือง การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ

ติดต่อสอบถาม อบต.ทุ่งโพธิ์