วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนท้องถิ่น

ติดต่อสอบถาม อบต.ทุ่งโพธิ์