ประวัติความเป็นมา

ตำบลทุ่งโพธิ์ เดิมเป็นชื่อบ้านของหมู่ที่ 3 บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบล ควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2537 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาการตั้งอำเภอ เพื่อเป็นประโยชน์แก่การปกครองและความสะดวกของประชาชน
โดยได้รับพระราชทานอนุญาตให้ใช้พระนาม ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นชื่ออำเภอ จุฬาภรณ์ ตำบลทุ่งโพธิ์ ได้แยกพื้นที่มาจาก หมู่ที่ 3,4,5,6,7,9 และ10 ของตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช มาเป็นตำบลในหกตำบล ของอำเภอจุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช ตำบลทุ่งโพธิ์ ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539

ติดต่อสอบถาม อบต.ทุ่งโพธิ์