ITA

ITA

5. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันทุจริต

2.1.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
2.1.2 การประเมินความเสี่ยงเพื่อปองกันการทุจริต
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.1.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
2.1.4 แผนป้องกันการทุจริต 
39. แผนป้องกันการทุจริต
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
2.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
2.2.1 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน