โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าระหว่างเดือน มิถุนายน-กันยายน ๒๕๖๕
ณ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘

ดาวน์โหลดไฟล์