หัวหน้าส่วนราชการ

สิบเอก ประจบ เพชรฤทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Email. P_petch2552@hotmail.co.th Tel. 081-7378043

นางวิไลลักษณ์ สังสิทธิเสถียร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Email. maew.6643 @ gmail.com Tel.086-2716643

นายศิวะกานท์ ชูทอง
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

Email. naysiwa_2521@ hotmail.com Tal. 093-6697990

นายเสวตฉัตร นิลวรรณ
ผู้อำนวยการกองช่าง

Email. Sawatchatyota @ hotmail.com Tel. 084-2257712

นางวิไลลักษณ์ สังสิทธิเสถียร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

Email. maew.6643 @ gmail.com Tel. 086-2716643

นางสาวนิตยา กาญจนารักษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Email. Nittayakanjanaruk @ gmail.com Tel. 080-0380378

ติดต่อสอบถาม อบต.ทุ่งโพธิ์