หัวหน้าส่วนราชการ

ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางวิไลลักษณ์ สังสิทธิเสถียร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายศิวะกานท์ ชูทอง
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

นายเสวตฉัตร นิลวรรณ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวนภารัตน์ โยธาบริบาล
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวนิตยา กาญจนารักษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม