หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    

– ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขการเตรียมความพร้อมกันอย่างเข้มพัฒนาครู พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดคลิก

– ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดคลิก

– ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราชเกี่ยวกับการเลื่อนเเละเเต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำเเหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาลตร์เเละเทคโนโลยี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดคลิก

 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขในการสอบสวน
  การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดคลิก


– ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูเเละบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562ดาวน์โหลดคลิก

– หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาดาวน์โหลดคลิก
– หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดาวน์โหลดคลิก
– หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 6)  ดาวน์โหลดคลิก
– หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ดาวน์โหลดคลิก
การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล
ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน และการเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
ประกาศ กถ. เรื่องการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ2562
-ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๖๑
-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบลลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ ๒)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
– แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 ดาวน์โหลดคลิก
 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เรื่่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดคลิก
-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดคลิก
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดคลิ๊ก
ติดต่อสอบถาม อบต.ทุ่งโพธิ์