หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    

 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขการเตรียมความพร้อมกันอย่างเข้มพัฒนาครู พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดคลิก

 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดคลิก

 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราชเกี่ยวกับการเลื่อนเเละเเต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำเเหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาลตร์เเละเทคโนโลยี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดคลิก

 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขในการสอบสวน
  การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดคลิก


– ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูเเละบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562ดาวน์โหลดคลิก

– หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาดาวน์โหลดคลิก
– หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดาวน์โหลดคลิก
– หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 6)  ดาวน์โหลดคลิก
– หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ดาวน์โหลดคลิก


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
– แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 ดาวน์โหลดคลิก
 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เรื่่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดคลิก
-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดคลิก
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดคลิ๊ก