หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาว พรทิพย์ ทองทิพย์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ติดต่อสอบถาม อบต.ทุ่งโพธิ์