สำนักปลัด

นายศิวะกานท์ ชูทอง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

นางกัญญ์ชิสา เทวเดช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายบัญชา เพชรอนันต์
นิติกร

นางสาวจินตนา กลั่นสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวนงรัตน์ แก้วมณี
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอุดมพร เพชรกาญจน์
นักจัดการงานทั่วไป

นายรรอรรร ชัยทอง
เจ้าพนักงานป้องกัน

นายอภิชาติ ทองเกื้อ
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวพรรณิภา ชูแสง
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวกาญจนา ประชุมทอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวรุ้งนภา พิทยาภรณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นางสาวกมลรัตน์ แก้วสายฟ้า
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาววาสนา สุขสงวน
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นายสมพงค์ ปราบแก้ว
คนงานประจำรถขยะ


นายวิศาล ทองเพิ่ม
คนงานประจำรถขยะ

ส.ต.สุพจน์ บุญมี
พนักงานขับรถยนต์

นายณัฐชัย คงเกื้อ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายเสน่ห์ เทพธานี
คนงาน

นางสาวจุฬารัตน์ ท่องวิถี
คนงาน

นายธนบดี ลาดาร์
คนงาน

นายสิทธิพร เพชรสีเงิน
ยาม

นางจิราพร เส้งสุย
คนงาน

ติดต่อสอบถาม อบต.ทุ่งโพธิ์