สำนักปลัด

นายศิวะกานท์ ชูทอง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

นางกัญญ์ชิสา เทวเดช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายบัญชา เพชรอนันต์
นิติกร

นางสาวจินตนา กลั่นสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวนงรัตน์ แก้วมณี
เจ้าพนักงานธุรการ

นางส.อุดมพร เพชรกาญจน์
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวพรรณิภา ชูแสง
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวรุ้งนภา พิทยาภรณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นางสาวกาญจนา ประชุมทอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววาสนา สุขสงวน
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นายรรอรรร ชัยทอง
เจ้าพนักงานป้องกัน

นายอภิชาติ ทองเกื้อ
พนักงานขับรถยนต์

ส.ต.สุพจน์ บุญมี
พนักงานขับรถยนต์

นายณัฐชัย คงเกื้อ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นางสาวจารุวรรณ เกิดศิริ
คนงาน

นายธนบดี ลาดาร์
คนงาน

นายเสน่ห์ เทพธานี
คนงาน

นางจิราพร เส้งสุย
คนงาน


นายวิศาล ทองเพิ่ม
คนงานประจำรถขยะ

นายสมพงค์ ปราบแก้ว
คนงานประจำรถขยะ

นายสิทธิพร เพชรสีเงิน
ยาม