สภาอบต.

นายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
โทรศัพท์ : 082-6101577

นายประสิทธิ์ ด้วงวิจิตร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
โทรศัพท์ : 089-2919540

สิบเอก ประจบ เพชรฤทธิ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
โทรศัพท์ :  081-7378043

นายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ : 082-6101577

นายสุวิทย์ ชูเกิด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ : 087-2646045

นายเลอศักดิ์ นาคา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 087-8951122

นายสามารถ คงคานนท์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 084-9157390

นางสาวอาวสา สมัคธรรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ 085-7821409

นางวรรณี พิศณุเสน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 081-0915144

นายนิรัตน์ รักช้าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 7
โทรศัพท์ : 093-6842971

นายประสิทธิ์ ด้วงวิจิตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ : 089-2919540

ติดต่อสอบถาม อบต.ทุ่งโพธิ์