วัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
โดยการรณรงค์ใส่เสื้อเหลือง เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถานบันพระมหากษัตริย์

ติดต่อสอบถาม อบต.ทุ่งโพธิ์