ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


– พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปีพ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่2) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 
– พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 
– พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 
– พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่5) พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 
– พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่9) พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 
– พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 
– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 
– พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 
– พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 
– 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 
ติดต่อสอบถาม อบต.ทุ่งโพธิ์