คณะผู้บริหาร

นายสุชาติ เกิดศิริ
นายกอบต.ทุ่งโพธิ์
โทรศัพท์ 081-7378224

นายเมษา ทองใส
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
โทรศัพท์ : 081-9700693

นายสุวิทย์ ท่องวิถี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
โทรศัพท์ : 089-8758210