กองช่าง

นายเสวตฉัตร นิลวรรณ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าง
นายช่างโยธา

นางมลธิรา ชิ้นพงค์
นายช่างโยธา

นางอารีรัตน์ คงศรี
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจุฑารัตน์ คงเกื้อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอธิคม เมืองแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายเพ็งจันทร์ ชูจิตร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายนพดล ไชยรักษา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสุชัช ศรีกลับ
คนงาน

นายฉัตรชัย แก้ววิจิตร
คนงาน