กองช่าง

นายเสวตฉัตร นิลวรรณ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายวุฒิชัย ช่วยอารี
นายช่างโยธา


นางมลธิรา ชิ้นพงค์
นายช่างโยธา

นางอารีรัตน์ คงศรี
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจุฑารัตน์ คงเกื้อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอธิคม เมืองแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายฉัตรชัย แก้ววิจิตร
คนงาน

ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายพิเชษฐ์ เส้งสุย
พนักงานผลิตน้ำประปา

ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายนพดล ไชยรักษา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสุชัช ศรีกลับ
คนงาน

ติดต่อสอบถาม อบต.ทุ่งโพธิ์