กองคลัง

นางสาวนภารัตน์ โยธาบริบาล
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายจีระพงค์ ช่วยคงคา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวจิรภา ช่วยคงคา
นักวิชาการคลัง

ว่าง
นักวิชาการพัสดุ

นางดวงพร แซ่ขู้
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ

ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวเยาวภา ณะแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวชุติมา สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายอุเทน สุขสวัสดิ์
คนงาน