กองคลัง

ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายจีระพงค์ ช่วยคงคา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวจิรภา ช่วยคงคา
นักวิชาการคลัง

ว่าง
นักวิชาการพัสดุ

นางดวงพร แซ่ขู้
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวเสาวลักษณ์ กาญจนไพฑูรย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวเยาวภา ณะแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวชุติมา สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายอุเทน สุขสวัสดิ์
คนงาน

นางสาววรรณนิสา เสนดำ
คนงาน


ติดต่อสอบถาม อบต.ทุ่งโพธิ์