กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวนิตยา กาญจนารักษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางชนิดา คงเกิด
ครู

นาวฉันทนา จันทร์มี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นายปฏิพัทธ์ ปทุมมณี
นักวิชาการศึกษา

นางสาวกมลพรรณ คชนูด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสกุลรัตน์ ชูแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

นางธรรนยพร เมืองแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสาวจารุณี ประชุมทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)