กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวนิตยา กาญจนารักษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางละออง บุญเริก
ครู คศ.2

นางชนิดา คงเกิด
ครู

นางฉันทนา จันทร์มี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นายปฏิพัทธ์ ปทุมมณี
นักวิชาการศึกษา

นางสาวกมลพรรณ คชนูด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสกุลรัตน์ ชูแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

นางธรรนยพร เมืองแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสาวจารุณี ประชุมทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

ติดต่อสอบถาม อบต.ทุ่งโพธิ์