ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนิตยา กาญจนารักษ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกองการศึกษา