ชื่อ - นามสกุล :นายประภาศ สาระพางค์
ตำแหน่ง :เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :089-779611
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล