ชื่อ - นามสกุล :นาย เมษา ทองใส
ตำแหน่ง :รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :081-970069
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล