[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ศูนย์ข้อมูล
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 10 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

link banner
e-Learning

poll

   ท่านต้องการให้อบต.พัฒนาในเรื่องใด


  1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  2. ด้านเศรษฐกิจ
  3. ด้านสังคม
  4. ด้านสิ่งแวดล้อม
  5. ด้านการเมืองการบริหาร
  6. ด้านการบริการ


พยากรณ์อากาศ
 

  

  หมวดหมู่ : บทความทางวิชาการ
เรื่อง : สินค้า OTOP ตำบลทุ่งโพธิ์
โดย : admin
เข้าชม : 1238
อาทิตย์ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

สินค้า OTOP 
ความเป็นมาของ OTOP
          ในห้วงเวลาที่ประเทศชาติกำลังเผชิญปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ และประชาชนทุกระดับประสบปัญหาต่างๆ  ปัญหาหนึ่งที่ประชาชนระดับรากหญ้า ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศถูกรุมเร้าคือปัญหาความยากจน  รัฐบาลจึงได้ประกาศสงครามกับความยากจน โดยได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่าจะจัดให้มีโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  เพื่อให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้าโดยรัฐพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่  และการบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยระบบร้านค้าเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ด้วยการนำทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นและมูลค่าเพิ่ม เป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งในและต่างประเทศ  และได้กำหนดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ พ.ศ. 2544 ประกาศ
          ณ วันที่ 7 กันยายน 2544 ขึ้น โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ หรือเรียกโดยย่อว่า “กอ.นตผ”  ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายปองพล อดิเรกสาร) เป็นประธานกรรมการ และให้คณะกรรมการ กอ.นตผ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการดำเนินงาน“หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” กำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การคัดเลือกและขึ้นบัญชีผลิตภัณฑ์ดีเด่นของตำบลรวมทั้งสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนแม่บท อย่างมีประสิทธิภาพ
          โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  จึงเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลในการเพิ่มอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนในระดับรากหญ้า  ซึ่งประกอบไปด้วยผู้รับผิดชอบทั้งในส่วนของกระทรวง ทบวง กรม และฝ่ายสนับสนุนที่เป็นภาคเอกชน และถือเป็นรูปแบบของการกระจายรายได้สู่ชุมชนที่ดีที่สุดรูปแบบหนึ่ง
          “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวทางประการหนึ่ง ที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่ สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น สามารถจำหน่ายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ทั้งนี้มีหลักการพื้นฐาน 3 ประการ คือ
          1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local Yet Global)
          2. พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-Reliance-Creativity)
          3. การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)
          “ผลิตภัณฑ์” ไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว  แต่เป็นกระบวนการทางความคิดรวมถึงการบริการ การดูแลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาภูมิปัญญาไทย การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น จุดขายที่รู้จักกันแพร่หลายไปทั่วประเทศและทั่วโลก
วัตถุประสงค์ของ OTOP
          จากนโยบายของรัฐบาล ที่แถลงต่อรัฐสภา และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2544  การดำเนินงานตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์มีวัตถุประสงค์เพื่อ
          1. สร้างงาน สร้างรายได้ แก่ชุมชน
          2. สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ให้สามารถคิดเอง ทำเอง ในการพัฒนาท้องถิ่น
          3. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
          4. ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
          5. เพื่อดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดในแต่ละระดับ
          6. เพื่อให้เกิดเครือข่ายบริหารระบบการเชื่อมโยงแหล่งผลิตให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตตามห่วงโซ่มูลค่า(Value Chain) สู่การตลาดในแต่ละระดับ
7. เพื่อให้เครือข่ายบริหารการเชื่อมโยงศูนย์กระจายสินค้า และหรือแหล่งจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

สินค้า OTOP  ตำบลทุ่งโพธิ์

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

การจัดการ

                     หลังจากภาคใต้ประสบปัญหาพายุอย่างหนักประชาชนก็ได้อพยพตนมาอยู่ที่ หมู่5 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ และได้ตั้งถิ่นฐานการทำมาหากินโดยการเอาต้นกระพ้อมาสานเป็นพัดใบกระพ้อ ตั้งแต่ พ.ศ.2505 จากยายชลีด อำนักมณี และได้ถ่ายทอดให้กับตาเอื้อน กำเนิดดี ซึ่งเป็นคนชอบคิดค้นสร้างสรรค์ ได้ปรับปรุงกรรมมาวิธีการผลิตจากเดิมให้เก็บรักษาได้นานขึ้น ใช้สอยได้มากขึ้น จากนั้นได้ถ่ายทอดให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว  ต่อมาเมื่อปี 2532 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้นำพัดใบกะพ้อเข้าประกวดในงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ

ชุมชน

- กลุ่มอาชีพาจักสานใบกะพ้อ
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตพัดใบกะพ้อ
- ธนาคารหมู่บ้าน 
- กลุ่มแม่บ้าน

การรวมกลุ่ม

                มีสมาชิกจำนวน 70 คน ลงหุ้นหุ้นละ 100 และสมาชิกต้องเข้ากลุ่มออมทรัพย์ด้วยเดือนละ 100 บาท ทุกวันที่ 2 มีเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มประมาณ 90,000 บาท กลุ่มพัดจะทำหน้าที่เป็นผู้ผลิต โดยมีกลุ่มออมทรัพย์เป็นแหล่งเงินทุนให้กลุ่ม และเป็นที่ออมเงินให้กับสมาชิก

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทความทางวิชาการ5 อันดับล่าสุด

      ภูมิปัญญาท้องถิ่น(การแสดงหนังตะลุง) 18/เม.ย./2565
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น (การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก) 11/เม.ย./2565
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น (พัดใบกะพ้อ) 21/มี.ค./2563
      แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เขาเตริก 9/พ.ย./2561
      สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในท้องถิ่น 23/ม.ค./2560
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ t_hanjai@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป