ชื่อ - นามสกุล :นางสาวรุ้งนภา พิทยาภรณ์
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน