ชื่อ - นามสกุล :นายวิภาส ชนะฤทธิ์
ตำแหน่ง :ภารโรง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : ภารโรง