ชื่อ - นามสกุล :นางกัญญ์ชิสา เทวเดช
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน