ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจิรภา ช่วยคงคา
ตำแหน่ง :นักวิชาการคลัง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : นักวิชาการคลัง